Indkaldelse til Generalforsamling i VKT
Mandag 8. april 2019 kl. 19.00
i rytterstuen på ThommysmindeCentret


Kære VKT’er

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Voltigeklubben Thommysminde (VKT). Klubben er vært for kage og en kop kaffe/te.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag behandles på generalforsamlingen.


Dagsorden til generalforsamlingen
 
1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af stemmetæller
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
5.    Fastlæggelse af medlemskontingent.
6.    Behandling af indkomne forslag.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er: Thomas Bisgaard, Lene Kastbjerg Devantié, Charlotte Bech Henrichsen & Kurt T. Hansen – alle modtager genvalg)
8.    Valg af suppleanter (To nye suppleanter skal vælges)
9.    Valg af revisor
10.    Valg af revisorsuppleant.
11.    Eventuelt.

Ad. 6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen indstiller følgende forslag til vedtagelse:
I klubbens vedtægter §4 står: Medlemskontingentet opkræves halvårligt forud til 1. januar og 1. juli og forfalder den 10. i pågældende måned.
Det foreslår bestyrelsen ændret til:
Medlemskontingentet opkræves årligt forud til 1. januar og forfalder den 10. i pågældende måned.

Bestyrelsen stiller også forslag om oprettelse af et sponsor/fonds-søgnings udvalg. Udvalget består af min. 3 personer inklusive et medlem fra bestyrelsen. Opgaven er, at skaffe midler til klubben gennem sponsorer og fondsmidler.

Vi Ses!
 
Med venlig hilsen
Voltigeklubben Thommysminde
Bestyrelsen
 
25/03/2019